STATUT

Trebate pomoć?

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14),  skupština Udruge za kvalitetniji život nakon moždanog udara „MOŽDANI VAL“ (dalje u tekstu: Udruga), održana dana 2. studenog 2016. godine, donijela je

S T A T U T

Udruge za kvalitetniji život nakon moždanog udara« MOŽDANI VAL »

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu; sjedištu; zastupanju; izgledu pečata;  ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; ostvarivanju javnosti rada Udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja te prestanku članstva; pravima, obvezama i odgovornostima članova; stegovnoj odgovornosti članova; načinu vođenja popisa članova; tijelima Udruge, njihovu sastavu, načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima i načinu odlučivanja; trajanju mandata i načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; prestanku postojanja Udruge; postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge; drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga za kvalitetniji život nakon moždanog udara „MOŽDANI VAL“.

Skraćeni naziv udruge je: „MOŽDANI VAL“.

Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština.

Članak 3.

Udruga za kvalitetniji život nakon moždanog udara „MOŽDANI VAL“ je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Udruga za kvalitetniji život nakon moždanog udara „MOŽDANI VAL“ je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak.

Znak udruge predstavljen je grafičkim oblikom mozga koji je ispunjen nijansom plave, ljubičaste i roza boje. Unutar oblika je stilizirani  prikaz čovjeka i moždanog vala u  liniji bijele boje.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je okruglog oblika promjera 3 cm. Uz gornji rub pečata ispisan je tekst:  „MOŽDANI VAL“  a uz donji rub: Udruga za kvalitetniji život nakon moždanog udara. U sredini pečata je znak, pri čemu je grafički oblik mozga crne boje, a unutar tog oblika je stilizirani prikaz čovjeka i moždanog vala u  liniji bijele boje.

Grafički izgled opisanog znaka prikazan je slijedećom slikom:

Grafički izgled opisanog pečata prikazan je slijedećom slikom:

 

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA TE DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju unapređenja kvalitete života osoba nakon moždanog udara i njihovih obitelji.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području ljudskih prava, obrazovanja, znanosti i istraživanja, socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:

 • prikupljanje i pružanje informacija i savjeta oboljelim osobama nakon moždanog udara, njihovim obiteljima, skrbnicima i ostalim zainteresiranim osobama,

 • organizacija individualne ili grupne edukacije o načinu i mogućnostima rehabilitacije  moždanog udara te poboljšanja kvalitete svakodnevnog života oboljelih osoba i obitelji,

 • razvijanje svijesti o posljedicama moždanog udara s naglaskom na važnost pomoći i podrške oboljelima i njihovim obiteljima,

 • pružanje pomoći  u svladavanju prepreka resocijalizacije,

 • organizacija zajedničkih aktivnosti i okupljanja članova u svrhu razmjene iskustava, međusobne podrške, druženja i kvalitetnog slobodnog vremena,

 • informiranje i pomoć u ostvarivanju prava iz područja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te socijalne skrbi,

 • poticanje i održavanje suradnje sa zdravstvenim i drugim stručnim djelatnicima organiziranjem savjetovanja i stručnih skupov,

 • suradnja s državnim organima i ustanovama te s drugim srodnim ustanovama i organizacijama u zemlji i inozemstvu u svrhu ostvarenja ciljeva Udrug,

 • organiziranje predavanja, savjetovanja, tečajeva, seminara,

 • prikupljanje, izrada, prevođenje i distribucija  informativno – edukativnih materijala        (brošure, letci, časopisi, knjige, elektronički mediji i sl.), u  vezi djelatnosti Udruge,

 • organiziranje i sudjelovanje  u događajima humanitarnog karaktera radi prikupljanja financijskih sredstava za kvalitetniji rad Udruge i pomoći članovima Udruge,

 • pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela za zaposlenike i članove u  djelatnim prostorijama,

 • obavljanje drugih djelatnosti kojima se ostvaruje ciljevi Udruge sukladno Statutu.

Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost.

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge se ostvaruje pravodobnim obavještavanjem članova Udruge o radu Udruge i značajnim događanjima, kao i putem javnog priopćavanja.

Članovi Udruge se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala, informatičkim putem ili na sjednici Skupštine.

Udruga može izdavati svoje glasilo. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 10.

Članovi udruge mogu biti redoviti ili počasni.

Redovitim članom Udruge postaje se upisom u registar članova, uz predhodno uredno ispunjavanje pristupnice i plaćanje članarine.

Registar članova vodi Tajnik Udruge.

Počasne članove proglašava Skupšina temeljem djelatnog doprinosa ili/i izvanrednih zasluga za unapređenje kvalitete života osoba nakon moždanog udara.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu, ne čine Skupštinu Udruge, imaju savjetodavno pravo  i pravo sudjelovanjau predlaganju programskih aktivnosti Udruge.

Popis članova udruge vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji/mjesečni iznos članarine, koju su dužni plaćati redoviti članovi Udruge.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • aktivno sudjelovati u radu Udruge u smislu provedbe djelatnosti i ciljeva propisanih  Statutom,

 • birati i biti biran u tijela Udruge,

 • biti informiran o radu Udruge,

 • odgovorno izvršavati preuzete obveze i dogovorene projekte,

 • pridržavati se odredaba Statuta i odluka tijela Udruge,

 • djelovati u cilju očuvanja ugleda Udruge,

 • redovito plaćati članarinu.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge,

 • istupom člana,

 • neplaćanjem članarine (ukoliko se radi o redovitom članu),

 • isključenjem člana.

Tajnik Udruge briše člana iz registra članova bez posebne odluke ukoliko član ne podmiri dospjelu članarinu ni u roku od šest mjeseci računajući od dana dospijeća iste.

Članak 14.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu prava i obveza. Stegovne mjere su opomena ili isključenje iz članstva Udruge.

Razlozi za opomenu ili  isključenje člana:

 • počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti,

 • nepridržavanje odredbi Statuta ili drugih općih akata Udruge,

 • nanošenje štete Udruzi ili pojedinom njezinom članu,

 • neispunjavanje preuzetih obveza u izvršavanju djelatnosti Udruge.

Odluku o primjeni stegovnih mjera donosi Predsjednik Udruge. Opomenuti ili isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge opomeni ili  isključenju je konačna.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 16.

Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini ili ako se spor ili sukob interesa odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležan je Predsjednik Udruge.

Član o čijem se pravu odlučuje ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o pravima članova je konačna.

V

TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela udruge su:

 • Skupština,

 • Predsjednik,

 • Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 19.

Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine, a izvanredna kada za to postoji hitan i važan razlog.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva (što uključuje i e-mail poruke) članovima Udruge najmanje sedam dana prije održavanja iste. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine u roku od trideset dana od dana kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz stavka 3. ovog članka, imaju je pravo sazvati predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 20.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, skupštinu Udruge saziva/ju osoba/e upisana/e kao ovlaštenik/ci za zastupanje Udruge u Registru udruga, kojeg vodi Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, ili najmanje tri člana Udruge iz ažuriranog Registra članova.

Članak 21.

Sjednici Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U slučaju spriječenosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određeno drugačije.

Članak 23.

Skupština udruge:

 • utvrđuje plan rada Udruge,

 • usvaja Statut Udruge o njegove izmjene i dopune,

 • usvaja plan rada, financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

 • usvaja godišnje financijsko izvješće,

 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarske djelatnosti,

 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja udruga,

 • bira i razrješava Predsjednika i Tajnika Udruge,

 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,

 • daje smjernice za rad Udruge,

 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

 • odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 24.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge iz redova svojih redovitih članova na mandat od četiri godine tajnim glasovanjem, dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovitih članova Udruge, a s mogućnošću reizbora.

Skupština Udruge će opozvati Predsjednika Udruge i prije isteka mandata ako ne izvršava svoju dužnost savjesno, odgovorno i pravodobno, dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovitih članova Udruge.

Članak 25.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,

 • saziva Skupštinu Udruge,

 • rukovodi radom Skupštine Udruge,

 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

 • utvrđuje prijedlog Statuta i programa rada koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

 • upravlja imovinom Udruge,

 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge.

 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 26.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

Članak 27.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje Tajnik Udruge.

TAJNIK

Članak 28.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi iz redova svojih redovitih članova, tajnim glasovanjem, većinom glasova od ukupnog broja redovitih članova Udruge, a s mogućnošću reizbora.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

Skupština Udruge će opozvati Tajnika Udruge i prije isteka mandata ako ne izvršava svoju dužnost savjesno, odgovorno i pravodobno, većinom glasova od ukupnog broja redovitih članova Udruge.

Članak 29.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 30.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koje je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima, donacijama i darovima,

 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanju djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanja djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz držanog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,

 • sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,

 • nekretnine i pokretne stvari udruge,

 • kao i druga imovinska prava stečena u skladu sa Zakonom

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu s Zakonom.

Članak 31.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili  u drugim slučajevima predviđenima Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja odlukom Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge većinom glasova od ukupnog broja redovitih članova Udruge.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina preostala po podmirenju obveza Udruge pripast će udruzi koja ima iste ili slične ciljeve te djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

O konkretnoj udruzi odluku donosi Skupština većinom glasova.

Članak 33.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se ostvarenjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

VIII

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja redovitih članova Udruge.

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 2. studenog 2016. godine

__________________

Predsjednik Udruge